مقدمه علم حقوق
47 بازدید
محل ارائه: اصفهان
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه : واژه حقوق در اصل واژه ای عربی است که از ماده ( ح- ق- ق ) گرفته شده و در زبان عربی جمع مکسر شناخته می شود . برای واؤه حقوق ، معانی مختلفی را بیان کرده اند . از جمله معانی و تعارف بیان شده می توان به تعارف و معانی ذیل اشاره نمود : اول : مجموعه قواعدی که رعایت کردن آنها الزامی است و ناظر بر روابط افراد از آن جهت که در اجتماع هستند خواهند بود و اجرای آنها از سوی دولت تضمین شده است را حقوق گویند . در حقیقت این تعریف از حقوق مرادف با قوانین اجتماعی است . و طبیعتا با توجه به اجتماعی بودن انسان و از آن حیث که موجودی مدنی الطبع است وجود این دسته از قوانین و مقررات ضروری بوده و عقلای جامعه نیز بر لزوم وجود این قبیل از قوانین صحه می گذارند . این معنای از حقوق همانی است که در زبان انگلیسی به law تعبیر می شود .