شرح فقهی حقوقی قانون وقف
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه : از جمله عناوینی که در زمره عناوین اسلامی ما قرار دارد و در نزد خداوند متعال برای ان ثواب فراوان قرار داده شده است مسئله وقف است. اگر چه وقف اختصاص به دین اسلام نداشته و بلکه قبل از آن نیز و اقفانی وجود داشته اند که املاک و اراضی خویش را وقف امور مورد نظر خود کرده اند ولی با ظهور اسلام به این امر مهم توجهی بیش از پیش گردید و خداوند متعال مسلمانان را به این امر خطیر توصیه فرموده است. نکته ای که قابل ذکر است انکه این عنوان درابواب فقهی ما احکام خاص به خود را دارا ست که هم واقفین و هم موقوف علیهم و هم متولیان و ناظران امر باید بدان احکام توجه داشته باشند، مجموعه این احکام در قسمتی از قانون مدنی موجود در میان قوانین موضوعه مملکتی بیان شده است که توجه به مبانی فقهی آن واحیانا" اختلاف نظرهای فقهی که در این بین وجود دارد برای محققین و آشنایان با حقوق ، خالی از لطف نخواهد بود . قصد نگارنده در این شرح مختصر آن است که توضیحی هر چند کوتاه و به صورت اجمال بر مجموعه قوانین وقف ، موجود در قانون مدنی بیان شده باشد و به مبانی فقهی مطرح در درون آن قوانین توجه گردیده و احیانا" موارد اختلاف نظر میان فقهاء و بزرگان فقهی شیعه ، بیان گردیده تا مسیر برای شکوفا شدن هر چه بیشتر استنباط احکام الهی جهت محققان و پژوهشگران اهل نظر هموارتر گردد.