مقایسه آراء قطعی و نهائی در نظام دادرسی ایران
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه برخی از حقوقدانان رای را تصمیم دادگاه که برای امر ترافعی گرفته می شود تعریف می نمایند و معتقدند که رای هر دادگاه راجع به ماهیت دعوا باشد ، و آن را کلا یا بعضا قطع کند حکم است و گرنه قرار است . به تعبیر دیگر رای دادگاه در معنای وسیع آن تصمیم دادگاه است که در امور ترافعی یا در امور حسبی یا امور اداری اتخاذ می شود . اما رای در معنای اخص خود تصمیم دادگاه در امور ترافعی است . حال دادگاه پس از تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تصمیماتی می گیرد که در سرنوشت دعوی مطروحه مؤثر است . این تصمیمات دادگاه ممکن است تصیمیم اداری یا قضایی باشد بعد از آنکه رای صادر می شود در پاره ای از موارد امکان اعتراض نسبت به آراء صادره وجود دارد و شخص محکوم علیه و یا محکوم له می توانند نسبت به آن رای اعتراض خویش را در مهلت مقرر اعلام نمایند.