بررسی فقهی حقوقی جرم قلب سکه در نظام کیفری ایران و لبنان
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه : یکی از پدیده های حقوقی بسیار پیچیده ای که جهان امروز را دچار نا بساما نی و بحران نموده است و از سوی دیگر پرونده های کیفری متعددی را به خود اختصاص داده ، معضل تقلب و جعل پول رایج کشورهاست. مسئله قلب سکه از جمله جرائمی است که در جوامع مختلف به چشم خورده و از دیر باز تاکنون این عمل توسط متقلبین و جاعلین صورت می پذیرد با این تفاوت که عمل قلب سکه در دوران های گذشته با روش های ساده و ابتدائی تحقق می یافته و این در حالی است که در عصر حاضر با پیشرفت چشم گیرتکنولوژی از روش های نوین و جدید جهت انجام عمل قلب استفاده می شود. و به همین اندازه مسئولیت قوه قضائیه حساس تر و پیچیده تر شده است. از آن جهت که مسئله قلب سکه وجعل اسکناس به هر شکل و نوعی که باشد در روند اقتصادی جامعه و امنیت اقتصادی لازم در میان جامعه بشری ،خلل ایجاد نموده و اقتصاد سالم را به اقتصادی مریض و دچار مشکل تبدیل می سازد امروزه یکی از مباحثی که در قوانین جزایی کشورهای متعدد به آن پرداخته می شود ، مسئله قلب و جعل اسکناس است.