آیات الاحکام بخش حقوقی شماره 3
49 بازدید
محل نشر: مجله دادرسی سازمان قضائی نیرو های مسلح شماره 89
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عقد اجاره از جمله عقودی است که از کثرت اسعمال فراوانی در جامعه بر خورردار است توجه به شرایط و مسائل مربوط به آن از اهمیت زیادی بر خوردار است .