آیات الاحکام بخش جزائی (4)
52 بازدید
محل نشر: مجله دادرسی سازمان قضائی نیرو های مسلح شماره 90
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله جرایم حدی ، جرم سرقت است . در نوشتار حاضر این جرم از منظر آیات قرانی و مواد قانون مورد بررسی قرار گرفته شده است .