بررسی جایگاه صحیح و اعم در علم اصول فقه
62 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در این مقاله که هدف اصلی آن بررسی تاریخچه بحث صحیح و اعّم که یکی از مباحث مهم اصول فقه به شمار می رود می باشد ابتدا به معرفی اجمالی این بحث و جایگاه آن در علم اصول فقه و ذکر اقوال اصولی ها در آن خواهیم پرداخت، سپس به بررسی تاریخچه آن که مانند بسیاری دیگر از مباحث اصول کمتر مورد توجه واقع شده است می پردازیم . در این قسمت تاریخچه بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم یکی قبل از زمانی که به عنوان بحثی مستقل وارد مباحث علم اصول شود و دیگری بعد از زمانی که به صورت مستقل وارد مباحث اصول گردید . در بخش اول خواهیم گفت فقها و اصولی های متقدم شیعه و سنّی در خلال برخی مباحث اصولی یا فقهی مانند حقیقت شرعیّه یا مجمل و مبیّن به صورت ضمنی معرض این بحث گردیده اند . در بخش دوم بیان خواهد شد که اولین بار علاّمه وحید بهبهانی که از اصولی های بزرگ شیعه به شمار می رود . این بحث را در کتاب اصولی خود به صورت مستقل و تحت عنوانی خاص یعنی صحیح و اعّم مطرح کرد و بعد از وی نیز اکثر اصولیون شیعه بحث مستقلی را تحت این عنوان در کتاب های اصولی خود مطرح نموده اند. اما، اهل سنت بحثی را تحت این عنوان یا عنوانی شبیه به این در آثار اصولی خود مطرح نکرده اند. و آنگاه نتیجه می گیریم این بحث از ابتکارات علمای شیعه به شمار می رود، و در پایان نیز برای روشن شدن اهمیت بحث به ذکر برخی ثمرات که برای این بحث ذکر شده اند می پردازیم. کلید واژه ها: صحیح، اعم، حقیقت شرعیه، مجمل، مبین.