بررسی اثر نهی در معاملات در اصول فقه و جایگاه آن در قوانین کشور های کامن لا و رومی ژرمنی
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در نوشتار حاضر ، موضوع بحث این است که آیا معاملات مورد نهی شارع مقدس چه در عقود و چه در ایقاعات , مفسد هستند یا مفسد نمی باشند, یعنی نهی شارع دلالت بر فساد معامله دارد یا نه؟ پیش از پرداختن به اصل بحث , و به عنوان مقدمه , به بیان نکاتی چند درباره ماهیت نهی در علم اصول خواهیم پرداخت و کیفیت تعلق نهی و انحاء و اقسام تعلق نهی به معاملات را بررسی خواهیم نمود . و آنگاه به بررسی ماهیت و اثر نهی در معاملات ، در میان قوانین سایر کشور ها خواهیم پرداخت . یادآور این مطلب الزامی است که (نهی) مذکور در عنوان بحث ، شامل نهی تنزیهی نیست زیرا تعلق نهی تنزیهی به معامله , منافات با امضا آن معامله ندارد ( ولو آنکه نهی بعنوان اسم مصدری باشد) به خلاف نهی تحریمی که اگر به عنوان اسم مصدری بود با امضا معامله منافات دارد. کلید واژه ها : نهی ، فاسد ، مفسد ، معامله ، قرار داد