تحقیقی پیرامون جایگاه مشتق در اصول فقه و قوانین کامن لا و رومی ژرمنی
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : از جمله مباحثی که در زمره مباحث الفاظ در علم اصول مطرح می شود و در میان اصولیین نیز از جایگاه خاصی بر خوردار بوده و از سوی دیگر محط بحث و مناقشه های فراوانی صورت گرفته ، مسئله مشتق است . و نکته ای که باید بدان اشاره کرد آنکه با عنایت به اینکه اسعمالات مشتقات و مفهوماتی که از آنها استنباط می شود ، ریشه در عرف دارد و عرف مطلبی نیست مه مختص به نظام حقوقی باشد ، در نتیجه رد پای مباحث مربوط به مشتق نیز در قوانین کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی نیز یافت خواهد شد . آنچه که درا ین کنکاش اصولی مورد مداقه قرار گرفته شده بررسی اصولی مفهوم لفظ مشتق و جایگاه آن در نظام های حقوقی دیگر کشور ها خواهد بود . از سوی دیگربه اختلافاتی که در این بین مطرح است پرداخته خواهد شد . کلید واژه ها : مشتق ، مبداء ، ذات ، استعمال ، مجاز ، حقیقت