تحقیقی پیرامون اختلاف اصولیین در مسئله مشتق
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : از جمله مباحثی که در زمره مباحث الفاظ در علم اصول مطرح می شود و در میان اصولیین نیز از جایگاه خاصی بر خوردار بوده و از سوی دیگر محط بحث و مناقشه های فراوانی صورت گرفته ، مسئله مشتق است . آنچه که درا ین کنکاش اصولی مورد مداقه قرار گرفته شده بررسی اصولی مفهوم لفظ مشتق و از سوی دیگر اختلافاتی است که در این بین مطرح است و از سوی دیگر به بررسی حالات مختلف و متفاوتی که برای استعمال لفظ مشتق مد نظر است . پرداخته شده است . کلید واژه ها : مشتق ، مبداء ، ذات ، استعمال ، مجاز ، حقیقت