مطالعه تطبیقی مبحث عام و خاص در علم اصول و قوانین کشور های کامن لا و رومی ژرمنی
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : مبحث تخصیص یافتن الفاظ عام ، از جمله مباحثی است که در جای جای قانون کشورهای جهان از هر نوع نظام حقوقی که باشند. یافت می شود و برای کسانی که قصد مطالعه و بررسی قوانین کشورها و نظام های حقوقی را نموده اند ، شناسائی احکام این حقیقت اصولی (مسئله تخصیص ) امری بسیار مهم به نظر می رسد . نوشته حاضر تلاشی است اصولی، حقوقی در راستای آشنائی هر چه بیشتر با مباحث عام وخاص مطرح در علم اصول و بررسی جایگاه آن در قوانین کشورهای جهان البته با عنایت به دو نوع سیستم حقوقی ( رومی ژرمنی و کامن لا ) . از سوی دیگر هدف ، مطالعه علمی فروعاتی است که در این تخصیص قابل طرح و بررسی است ، فروعاتی همچون : عمل به عام قبل از تفحص مخصص ، تعدد جملات عام ویک مخصص و تخصیص عام بوسیله مفهوم . به طور قطع آگاهی هر چه بیشتر احکام اصولی این قسم از فروعات قطعا" محقق را در علم حقوق و را در راستای شناسائی حقیقی مواد قانونی ، یاری خوهد رساند. کلید واژه ها : عام – خاص – مخصص- مفهوم – مخالف – موافق