بررسی مبحث وضع الفاظ در قوانین کشورهای کامن لا و رومی - ژرمنی
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده لفظ بهترین وسیله انتقال مفاهیم از ذهنی به ذهن دیگر است و از سوی دیگر از جمله وجوداتی که کمتر در آن شک و شبهه وارد می شود استعمال الفاظ در خصوص ایجاد ارتباط میان افراد است. و هر چقدر الفاظ دارای وضوح و دلالت روشن تری باشند، نزاع و اختلاف در برداشت ها به مراتب کمتر خواهد شد. از جمله علومی که عهده دار بیان دلالت های موجود در الفاظ است، علم منطق است. در این علم است بحث از الفاظ و دلالت آنها بر معانی ، مورد دقت قرار خواهد گرفت و جنبه آلی برای دیگر علوم را خواهد داشت. بدان معنا که مجموعه علومی که از جمله ابزار آنها الفاظ است، محتاج به این مبحث منطقی خواهند بود. در نوشتار حاضر، هدف مروری گذرا در قوانین کشورهای کامن لا و رومی و ژرمنی است با این قصد که جایگاه مبحث الفاظ و وضع آنها را در قوانین مذکور و لو به گونه ای انتخابی بررسی نماییم. واژه های کلیدی: وضع،دلالت، ترادف، اشتراک، استعمال