جایگاه اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و فرانسه
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : یکی از مباحثی که در حقوق جزا و علم کیفر شناسی در آن بحث می شود مسئله رفع آثار و تبعاتی است که از محکومیت کیفری برای شخص محکوم ایجاد می شود. منظور از آثار و تبعات محکومیت کیفری آن دسته از آثاری است که با تحقق کیفر ، آن آثار نیز نمود می یابد و باعث ایجاد ضربات روحی و شخصیتی برای شخص محکوم می گردد . هدف نگارنده از نگارش مقاله پیش روی ، نگاهی اجمالی به نحوه اعاده حیثیت در سیستم کیفری ایران و فرانسه است تا در سایه آن مقایسه ای اجمالی میان این دو نوع اعاده صورت گرفته و نقاط ضعف و قوت هر کدام به نحو اختصار بررسی گردد. کلید واژه ها : محکومیت ، اعاده حیثیت ، شناسنامه کیفری ، مجازات