مطالعه تطبیقی پیرامون مبانی فقهی ، حقوقی جرم انگاری قلب سکه در حقوق کیفری ایران و لبنان
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده از جمله معضلات و مشکلاتی که امروزه در میان جوامع بشری به چشم می خورد ، و همراه خود بسیاری از انحرافات اقتصادی و اجتماعی را بوجود آورده و از سوی دیگر موجب تشکیل پرونده های کیفری برای اشخاص و گروه ها ، بزه تقلب و جعل مسکوکات است . آنچه که لازم به یاد آوری است اینکه این بزه ، از جرایم جدید نبوده بلکه در قرون گذشته توسط بعضی از افراد نیز تحقق می یافته است . و از آن زمان تاکنون نیز ادامه داشته و بلکه به شکل های جدید تر و روش های مدرن و از سوی دیگر همراه با تشکیلاتی منسجم تر به وقوع می پیوندد . که این تجدد در شیوه های ارتکاب این جرم ، تجدید نظر در نظام کیفری و اجرائی را اقتضاء می کند . در حال حاضر مواد 518 تا 523 از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به این جرم اختصاص داده شده است و در مجموعه مواد بیان شده ، قانونگذار به اشکال و انحاء مختلف انجام این فعل مجرمانه ، پرداخته و در تعدادی دیگر از مواد به بیان مجازات های معین شده برای مرتکبین این عمل توجه شده است . چنانچه در میان مواد بیان شده در قانون جزای کشور لبنان ، مواد 440 تا 450 نیز به این عمل مجرمانه اختصاص داده شده است . که بررسی مبانی جرم انگاری این جرم در مواد بیان شده در میان قوانین جزائی دو کشور و توجه به دیدگاه های حقوقی صاحب نظران از هر دو نظام حقوقی ، دستگاه قضائی را در برخورد با این بزه ، که اثرات آن در زمینه های مختلف دیده می شود ، یاری خواهد رساند . و سیستم کیفری نظام در را راستای تقنین قوانین روز آمد و مؤثر کمک خواهد نمود . کلید واژه ها : قلب سکه ، جعل ، جرم ، تزویر ، مجازات