کنکاشی در وضعیت اشتغال زنان در اسناد بین المللی
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه : کار کردن و داشتن شغلی آبرومند نه تنها وسیله ای برای گذراندن زندگی و تامین نیازهای مادی زندگی است بلکه از عوامل بسیار مهم در احساس شخصیت،عزت،اعتماد به نفس و استقلال شخص محسوب می شود. کسانی که با حاصل تلاش خود زندگی خویش را می گذرانند در درون خود نوعی احساس افتخار و عزت و سربلندی می کنند و خود را شخص فعال و تاثیر گذار در جامعه می دانند. در مقابل انسانی که فاقد کار است در حقیقت موجبات یاس و سرخوردگی اجتماعی را برای خویش فراهم آورده است.شخص بیکار از منظر دیگران شخص مثبتی نبوده و این خود در روحیه شخص بیکار اثر منفی ایجاد خواهدکرد. البته نباید از این نکته غافل شد که کار از سویی یک وظیفه و مسئولیت اجتماعی است.یعنی حتی اگر هر یک از ما هیچ احتیاجی نداشته باشیم باز هم دارای مسئولیت اخلاقی هستیم و باید به هر اندازه که می توانیم نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم خود را مثمرثمر گردانیم .