بررسی فقهی حقوقی ماده 1043 قانون مدنی
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : از جمله مباحث حقوقی که امروزه روز گاهی در خصوص آن بحث می شود ، جایگاه اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر بالغه باکره است . سؤالاتی که در این خصوص مطرح است اینکه آیا از جهت فقهی دختر بالغه باکره می تواند بدون اذن ولی ازدواج کند ؟ و اگر این اجازه را ندارد آیا در خصوص هر کدام از اقسام نکاح است و یا اینکه نوع خاص از نکاح مورد نظر است ؟ دیدگاه قانون گذار در قانون مدنی در خصوص این عمل چگونه است و چگونه باید به تحلیل ماده فوق پرداخت؟. تحقیق حاضر در راستای بیان مبانی فقهی و نظرات مطرح در خصوص سؤالات مطرح شده است و در نهایت دیدگاه قانون گذار مورد بررسی قرار خواهد گرفت . کلید واژه ها : ازدواج ، مخالفت ، اذن ، شرط ، باکره