بررسی فقهی حقوق جرم مساحقه در لایحه مجازات اسلامی
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : از جمله جرائمی که زیر مجموعه جرائم و انحرافات جنسی به شمار می آید جرم مساحقه است منظور از این جرم همجنس بازی زنان با یکدیگر است آنچه که در تحلیل این جرم باید مورد توجه قرار گیرد تعریف علمی و فقهی است و از سوی دیگر اثر تحقق عنف در عمل بیان شده و دیدگاه قانون گذار در لایحه مجازات اسلامی در خصوص اثر عنف در مجازات شخص مکره و مکره ( به فتح راهء ) است . آنچه که به نظر می رسد ، مواد مطرح در لایحه در خصوص جرم مساحقه از دو بعد خالی از اشکال نیست . یکی از آن دو جهت تعریف بیان شده در خصوص جرم مذکور است . چرا که هیچ گونه تایید فقهی ندارد . و از جهت دیگر، مساوی دانستن وجود و عدم عنف در خصوص مجازات فرد مرتکب است . در حالی که به طور قطع و با توجه به تصریحات بدون شک در مورد رفع مجازات از انسان مکره (به فتح راء) ، مساوی دانستن آن دو حالت نیز بدون مؤید خواهد بود و بلکه خلاف احتیاط. نوشتار حاضر در راستای بیان تعریف صحیح و دقیق فقهی نسبت به جرم مساحقه و همچنین ، تبیین این حقیقت است که باید میان تحقق مساحقه از روی عنف و عدم عنف فرق قائل گردید و مجازاتی حدی را برای فردی که با وجود عنصر عنف مرتکب جرم شده است ، در نظر نگرفت . کلید واژه ها : مساحقه ، عنف ، حد ، همجنس بازی ، مجازات