بررسی فقهی حقوقی حجیت علم قاضی
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : از جمله مباحثی که در روند دادرسی در نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد ادله اثبات دعواست در این بحث این سوال مطرح است که آیا علم قاضی می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات مورد بحث قرار گرفته و قاضی با توجه به علم حاصل شده برای خویش ، به اصدار حکم بپردازد ؟ وجود آیات و روایات متعدد دال بر این حقیقت است که علم قاضی می تواند مورد استناد خویش قرار گرفته و مستند اصدار حکم باشد ولی با این حال ، این دیدگاه ، مخالفانی نیز دارد . در این نوشتار به ادله اثبات کننده اعتبار علم قاضی نگاهی افکنده خواهد شد و نظر مخالفان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نهایتا به این نکته خواهیم پرداخت که دلایل مورد پذیرش قلمرو و اعتبار علم قاضی ، تنها برای قضات جامع شرایط خواهد بود و حجیت علم قضات منصوب ، مورد تردید بوده و در این زمان باید به به قدر متقین اکتفا نمود و آن حجیت علم قاضی جامع شرایط است واژه های کلیدی علم – ادله اثبات دعوا – قاضی- حاکم شرع – نظام حقوقی