واکاوی فقهی حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد
152 بازدید
تاریخ ارائه : 4/15/2013 6:25:00 AM
موضوع: حقوق

چکیده :

از جمله مباحثی که در عناوین مطرح ، در آثار قرار داد بین دو طرف وایجاد شرط میان آندو ، مورد بحث قرار می گیرد ، و از سوی دیگر در حقوق مدنی ایران و همچنین در مباحث مختلف فقهی از سوی فقها ء امامیه مورد دقت قرار گرفته ، مسئله بیان شروطی است که باطل است و از سوی دیگر موجب بطلان قرار داد نیز می شود . سؤالی که مطرح است آنکه در مجموعه قرار دادها اشتراط چه شروطی موجب بطلان آن قرار داد خواهد شد؟ و نظر مطرح در حقوق مدنی و فقه امامیه نسبت به این چنین شرائطی چیست ؟

قبل از پرداختن به پاسخ این سؤال ، لازم است به توضیح اجمالی دو واژه شرط و عقد پرداخته و آنگاه به تحلیل این مبحث مهم پرداخته شود.

کلید واژه ها :

عقد شرط مخالف -  مقتضای عقد