مطالعه تطبیقی مبحث عام و خاص در علم اصول فقه و قوانین کشورهای رومی ژرمنی و کامن لا
155 بازدید
موضوع: فقه و اصول

چکیده :

مبحث تخصیص یافتن الفاظ عام ، از جمله مباحثی است که در جای جای قانون کشورهای جهان از هر نوع نظام حقوقی که باشند. یافت می شود و برای کسانی که قصد مطالعه و بررسی قوانین کشورها و نظام های حقوقی را نموده اند ، شناسائی احکام این حقیقت اصولی (مسئله تخصیص ) امری بسیار مهم به نظر می رسد .

نوشته حاضر تلاشی است اصولی، حقوقی در راستای آشنائی هر چه بیشتر با مباحث عام وخاص مطرح در علم اصول و بررسی جایگاه آن در قوانین کشورهای جهان البته با عنایت به دو نوع سیستم حقوقی ( رومی ژرمنی و کامن لا ) .

 از سوی دیگر هدف ، مطالعه علمی فروعاتی است که در این تخصیص قابل طرح و بررسی است ، فروعاتی همچون : عمل به عام قبل از تفحص مخصص ، تعدد جملات عام ویک مخصص و تخصیص عام بوسیله مفهوم .

 به طور قطع آگاهی هر چه بیشتر احکام اصولی این قسم از فروعات قطعا" محقق را در علم حقوق و در راستای شناسائی حقیقی مواد قانونی ، یاری خوهد رساند.

کلید واژه ها  :

عام خاص مخصص- مفهوم مخالف موافق