تحلیل فقهی حکم عمل سحر از منظر فقه امامیه
52 بازدید
تاریخ ارائه : 4/13/2013 11:10:00 AM
موضوع: فقه و اصول

چکیده:

از جمله مباحثی که در مجموعه مطالب مکاسب محرمه مطرح می شود ، مسئله حرمت سحر و جادوست . نوشته حاضر در راستای تحقیقی علمی فقهی  در باب حکم عمل سحراست .

هدف نگارنده در این مقاله كه با روش تحقيق كتابخانه اي صورت پذيرفته ، توجه و عنایتی به مبانی فقهی این حکم و احیانا" اختلاف نظراتی که در میان فقهاء وجود دارد می باشد .

كليد واژه ها :

سحر حرمت قتل -  تعلم مدعي نبوت