اختلاف نظر امامیه و اهل سنت در احکام قصاص
93 بازدید
تاریخ ارائه : 4/13/2013 6:58:00 AM
موضوع: حقوق

قصاص قطع عضو

از منظر امامیه اگر فردی دست شخصی را قطع کند آنگاه اختلاف شود و جانی بگو ید دست شل را قطع کرده نه قصاص است و نه دیه و در واقع قول جانی مقدم است .

ابوحنیفه نیز تقدیم قول جانی را قوی بر می شمرد. [1] ...........................

[1]- علامه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،بوستان کتاب قم ، چاپ دوم ،1423 ،ج9 ص 318 ،مسئله 26