بررسی تطبیقی جرم زنا در سیاست کیفری ایران و مصر و لبنان
335 بازدید
تاریخ ارائه : 4/11/2013 11:27:00 AM
موضوع: حقوق

چکیده :

از جمله گناهان کبیره که عنوان کیفری نیز در حقوق اسلامی دارد ، جرم زناست . این جرم در میان کشورهای اسلامی ضمن اینکه به عنوان کلی جرم شناخته می شود ولی مع الوصف از اختلافاتی در سیاست کیفری نیز بر خوردار است . نوشه حاضر مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و مصر و لبنان در خصوص جرم مذکور است .