بررسی ماهیت نامزدی در فقه و قانون مدنی
359 بازدید
موضوع: حقوق

چكيده:

خواستگاري رسمي ديرينه و مقدمه‌اي پراهميت بر پيمان زناشويي است كه به لحاظ برخورداري از مسائل و پاره‌اي احكام مهم نيازمند بررسي، تبيين احكام و پاسخ به پرسش‌هايي مي‌باشد كه كمتر در كتاب‌هاي فقهي و حقوقي بدان توجه شده است.

از اين رو، نوشتار حاضر پس از تبيين و بررسي مفهوم و ماهيت خواستگاري، بيان حكم شرعي و حكمت خواستگاري زن از سوی مرد، به بيان مسائلي چون جواز نظر به همسر آينده و قلمرو و شرايط آن، موانع خواستگاري، ممنوعيت خواستگاري از نامزد ديگري و خواستگاري ضررآميز پرداخته است .

واژگان كليدي:

خواستگاري، نامزدي، نظر ، ازدواج ، زن ، مرد.