تحلیل فقهی حقوقی ماده 1043 قانون مدنی
212 بازدید
تاریخ ارائه : 4/8/2013 7:21:00 PM
موضوع: حقوق

چکیده :

از جمله مباحث حقوقی که امروزه روز گاهی در خصوص آن بحث می شود ، جایگاه اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر بالغه باکره است .

سؤالاتی که در این خصوص مطرح است اینکه آیا از جهت فقهی دختر بالغه باکره می تواند بدون اذن ولی ازدواج کند ؟ و اگر این اجازه را ندارد آیا در خصوص هر کدام از اقسام نکاح است و یا اینکه نوع خاص از نکاح مورد نظر است ؟

دیدگاه قانون گذار در قانون مدنی در خصوص این عمل چگونه است و چگونه باید به تحلیل ماده فوق پرداخت؟.

تحقیق  حاضر در راستای بیان مبانی فقهی و نظرات مطرح در خصوص سؤالات مطرح شده است و در نهایت دیدگاه قانون گذار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

کلید واژه ها :

ازدواج ، مخالفت ، اذن ، شرط ، باکره