سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم 
محقق و پژوهشگر  
1372/07/01 
1375/12/30 
پژوهشی  
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم(ع) قم 
محقق و پژوهشگر 
 
 
پژوهشی  
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
مسئول دفتر هم اندیشی  
 
1385/02/31 
پژوهشی  
همکاری 
بسیج اساتید دانشگاه 
محقق 
 
ادامه دارد 
پژوهشی  
همکاری 
بسیج حقوق دانان کشور 
مدرس  
 
ادامه دارد 
علمی  
تدریس 
حوزه علمیه المهدی 
مدرس 
 
 
مکاسب شیخ انصاری (ره) 
تدریس 
حوزه المهدی 
مدرس 
 
 
شرح لمعه شهید ثانی (ره) 
تدریس 
حوزه المهدی 
مدرس 
 
 
اصول فقه مظفر 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
فقه الجزاء 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
موسسه عالی بانکداری 
مدرس 
 
 
مبانی فقهی بانکداری اسلامی 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
مقدمه علم حقوق 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
متون فقه اسلامی 
تدریس 
شهرکرد 
مدرس 
 
 
فقه تطبیقی 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
قواعد فقه 1 ( حقوقی ) 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
حقوق اساسی 
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
تبصره المتعلمین 
تدریس 
شهرکرد 
مدرس 
 
 
مبانی حکومت اسلامی 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
تعلیم و تربیت اسلامی 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
قواعد فقه 2 ( کیفری ) 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
حقوق رقابت تجاری 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
حقوق بشر در اسلام 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
مالکیت معنوی 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
تاریخ حقوق ایران 
تدریس 
اصفهان پیام نور  
مدرس 
 
 
حقوق مدنی 3 
تدریس 
اصفهان پیام نور  
مدرس 
 
 
حقوق مدنی 5 
تدریس 
اصفهان پیام نور 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی 7 
تدریس 
اصفهان پیام نور 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی 8 
تدریس 
حوزه علمیه بروجن 
مدرس 
 
 
اصول فقه تطبیقی 
تدریس 
اصفهان پیام نور 
مدرس 
1393/07/01 
ادامه دارد 
مدنی 6 
تدریس 
حوزه علمیه امامیه  
مدرس 
1384/07/01 
1386/03/31 
شرح لمعه شهید ثانی ( ره )  
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
1395/07/01 
ادامه دارد 
جزاي اختصاصي 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
1395/07/01 
ادامه دارد 
حقوق تجارت